Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ σχεδιάζει και εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Γεωργικής Παραγωγής, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών και Ορθών Γεωργικών Πρακτικών σύμφωνα με το εθνικό πρότυπο AGRO 2.1 – AGRO 2.2 και τα πρωτόκολλα Globalgap & QS. Η εταιρεία μας έχει μεγάλη πείρα στην εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην ελαιοκαλλιέργεια, στην παραγωγή οπωροκηπευτικών καθώς και σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες.

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες στους παραγωγούς στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην καλλιέργειά τους:

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση σε μια καλλιέργεια έχει σαν στόχο την παραγωγή προϊόντων τα οποία είναι ασφαλή για τον καταναλωτή με την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση του περιβάλλοντος με την ορθολογιστική χρήση των φυτοπροστατευτικών και καλιεργητικών μέσων. Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση στα πλαίσια της Ορθής Γεωργικής Πρακτικής αποτελεί ένα πολυδιάστατο δυναμικό σύστημα σύγχρονης γεωργικής πρακτικής που στοχεύει, μέσα από την σχολαστική καταγραφή και τον έλεγχο όλων των εισροών και εκροών στη αγροτική εκμετάλλευση, στην ισόρροπη ανάπτυξη μιας οικονομικής και κερδοφόρας παραγωγής με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ασφάλεια τόσο του παραγωγού όσο και του τελικού καταναλωτή.

Τι είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση;

 • Εδαφολογικές αναλύσεις
 • Αναλύσεις φυτοφαρμάκων
 • Διαγνωστικές επιθεωρήσεις στα αγροτεμάχια των παραγωγών
 • Σύνταξη του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εκπαίδευση των παραγωγών

Πλεονεκτήματα εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
 • Κάλυψη των απαιτήσεων των αγοραστών (Supermarket, διανομείς, εισαγωγείς) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • Μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Προστασία των παραγωγών από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα
 • Κάλυψη των απαιτήσεων των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
 • Φιλλοπεριβαλοντική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος