Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων, όπως τα ISO 22000, HACCP, BRC, FS,QS και FSSC, βασίζονται σε μια συστηματική προσέγγιση πρόβλεψης, πρόληψης και αποφυγής κινδύνων στο τελικό προϊόν, χωρίς να καθιστούν κοστοβόρα και πολύπλοκη την παραγωγή του.

H ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ σχεδιάζει, εφαρμόζει και υποστηρίζει τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγιεινής Τροφίμων σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 22000, HACCP, BRC, FS,QS και FSSC σε:

 • Συσκευαστήρια φρούτων και λαχανικών
 • Τυποποιητήρια ελαιολάδου και επιραπέζιας ελιάς
 • Ελαιοτριβεία
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ξενοδοχεία
 • Αρτοποιεία – Ζαχαροπλαστεία
 • Επιχειρήσεις επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών

Τι είναι η Ολοκληρωμένη Διαχείριση;

 • Εδαφολογικές αναλύσεις
 • Αναλύσεις φυτοφαρμάκων
 • Διαγνωστικές επιθεωρήσεις στα αγροτεμάχια των παραγωγών
 • Σύνταξη του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Εκπαίδευση των παραγωγών

Πλεονεκτήματα εφαρμογής Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης:

 • Προϊόντα με σήμανση ποιότητας
 • Κάλυψη των απαιτήσεων των αγοραστών (Supermarket, διανομείς, εισαγωγείς) τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • Μείωση της χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων με την ταυτόχρονη μείωση του κόστους παραγωγής
 • Προστασία των παραγωγών από τα χρησιμοποιούμενα σκευάσματα
 • Κάλυψη των απαιτήσεων των Κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
 • Φιλλοπεριβαλοντική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος

Ο προσδιορισμός των κάθε είδους κινδύνων (χημικών, φυσικών και μικροβιολογικών) είναι ζωτικής σημασίας, καθώς οι κίνδυνοι μπορούν να εμφανισθούν σε κάποιο στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας από την παραλαβή της πρώτης ύλης έως την τελική διάθεση προς κατανάλωση (παρασκευή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, διακίνηση και προσφορά προς κατανάλωση). Τα συστήματα αυτά προβλέπουν την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου τα οποία εστιάζουν κυρίως στον προληπτικό έλεγχο μέσω προαπαιτούμενων προγραμμάτων και κρίσιμων σημείων ελέγχου παρά στον έλεγχο και την ανάλυση του τελικού προϊόντος.

Η Αγροστήριξη προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις του αγροτοδιατροφικού τομέα:

 • Διαγνωστική μελέτη & επιθεώρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής
 • Δημιουργία, εφαρμογή & συντήρηση των Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
 • Καθιέρωση Κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής (GHP)
 • Εκπαίδευση όλου του εμπλεκόμενου προσωπικού
 • Σχεδιασμός & υλοποίηση μελέτης HACCP
 • Παρακολούθηση νομοθεσίας
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων 3ου μέρους
 • Προετοιμασία Πιστοποίησης