Scroll Top

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ

Η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ – Μ.ΚΟΡΑΚΗΣ – Χ. ΜΠΙΤΣΑΝΗΣ Α.Ε. δεσμεύεται για την προώθηση της  ισότητας των φύλων και της καταπολέμησης των διακρίσεων µε βάση το φύλο σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες και δραστηριότητες του εργασιακού περιβάλλοντος.

Το παρόν έντυπο περιγράφει την πολιτική και τις σχετικές διαδικασίες που ρυθμίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, έτσι ώστε η αρχή της ισότητας των φύλων να εφαρμόζεται σε όλες τις εταιρικές σχέσεις και διαδικασίες, με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε καμία πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης να μη γίνεται αποδεκτή.

Η ισότητα των φύλων συνεπάγεται ότι τα ενδιαφέροντα, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των εργαζομένων,τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, λαμβάνονται υπόψη, αναγνωρίζοντας έτσι την ποικιλομορφία των διαφορετικών ομάδων γυναικών και ανδρών. Η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αντιμετωπίζεται τόσο ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσο ως προϋπόθεση και αποτελεί δείκτη βιώσιμης ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης.

Ορισμοί:

Κακοποίηση ή κακομεταχείριση: αναφέρεται σε όλες τις μορφές σωματικής ή/και συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, αμέλεια ή αμέλεια μεταχείρισης ή εμπορική ή άλλη εκμετάλλευση, με αποτέλεσμα πραγματική ή δυνητική βλάβη στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια ενός ατόμου, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή δύναμης.

Σωματική κακοποίηση: η σκόπιμη χρήση σωματικής βίας εναντίον ενός ατόμου που έχει ως αποτέλεσμα – ή έχει υψηλή πιθανότητα να οδηγήσει σε – βλάβη στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια του ατόμου. Ενδεικτικά, μπορεί να περιλαμβάνει: χτύπημα, τίναγμα, πέταγμα, δηλητηρίαση, κάψιμο ή ζεμάτισμα, πνιγμό, ασφυξία ή με άλλο τρόπο, προκαλώντας σωματική βλάβη.

Συναισθηματική κακοποίηση: περιλαμβάνει πράξεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη συναισθηματική υγεία και ανάπτυξη ενός ατόμου. Τέτοιες πράξεις περιλαμβάνουν τον περιορισμό των κινήσεων ενός ατόμου, την υποτίμηση, τον χλευασμό, τις απειλές και εκφοβισμό, διάκριση, απόρριψη και άλλες μη φυσικές μορφές εχθρικής μεταχείρισης.

Η σεξουαλική εκμετάλλευση ορίζεται ως η πραγματική ή απόπειρα κατάχρησης της θέσης κάποιου ευπαθούς ατόμου (όπως ένα άτομο που εξαρτάται από εσάς για επιβίωση, μερίδες τροφίμων, σχολείο, βιβλία, μεταφορές ή άλλες υπηρεσίες), διαφορική δύναμη ή εμπιστοσύνη, για την απόκτηση σεξουαλικών ευεργεσιών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι μόνο, με την προσφορά χρήματα ή άλλα κοινωνικά, οικονομικά ή πολιτικά πλεονεκτήματα. Περιλαμβάνει το εμπόριο ανθρώπων και την πορνεία.

Σεξουαλική κακοποίηση: Πραγματική ή επαπειλούμενη σωματική εισβολή σεξουαλικής φύσης, είτε με τη βία είτε κάτω από άνισες ή καταναγκαστικές συνθήκες. Περιλαμβάνει τη σεξουαλική δουλεία, την πορνογραφία, την κακοποίηση παιδιών και τη σεξουαλική επίθεση.

Η σεξουαλική παρενόχληση επηρεάζει το προσωπικό και ορίζεται ως οποιαδήποτε ανεπιθύμητη συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης που μπορεί εύλογα να αναμένεται ή να γίνει αντιληπτό ότι προκαλεί προσβολή ή ταπείνωση. Όταν τέτοια συμπεριφορά

παρεμβαίνει στην εργασία, τίθεται ως όρος απασχόλησης ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον. Σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να συμβεί στο χώρο εργασίας ή σε σχέση με την εργασία. Ενώ συνήθως περιλαμβάνει ένα πρότυπο συμπεριφοράς, η σεξουαλική παρενόχληση μπορεί να λάβει τη μορφή ενός μεμονωμένου περιστατικού. Αξιολογώντας εάν η συμπεριφορά προκαλεί προσβολή, λαμβάνεται υπόψη η οπτική γωνία του θύματος.

Πώς εφαρμόζεται η αρχή της Ισότητας των Φύλων:

Η ισότητα των φύλων πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πτυχές του εργασιακού έργου, συμπεριλαμβανομένης της πρόσληψης, διαχείρισης, συμπεριφοράς του προσωπικού και όλων των δραστηριοτήτων στις οποίες εμπλέκεται η εταιρεία.

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ δεσμεύεται να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της και στο πλαίσιο των εργασιών της για να διασφαλίσει ότι η ισότητα των φύλων προωθείται και διασφαλίζεται σε όλες τις δραστηριότητές της και ότι δεν υπάρχει βλάβη, κατάχρηση, παρενόχληση και/ή βία που να προκαλείται από τη δραστηριότητά της.

Ισότητα των φύλων – Στην πράξη:

Η Πολιτική Ισότητας των Φύλων ισχύει για όλους όσους εργάζονται για, με και/ή για λογαριασμό της εταιρείας ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ.

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν κάνει διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε εργαζομένου ή αιτώντα εργασία λόγω φυλής, χρώματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, φύλου, σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας ή ηλικίας.

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ εφαρμόζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας.

Οι θέσεις ευθύνης είναι εξίσου προσβάσιμες σε όλο το προσωπικό του ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ, άνδρες και γυναίκες.

Η ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ αναγνωρίζει τη σημασία της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να το διασφαλίσει στην πράξη.

Όλοι οι νέοι εργαζόμενοι ενημερώνονται κατάλληλα για την υποχρέωσή τους να συμμορφώνονται με την παρούσα Πολιτική Ισότητας των Φύλων κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας απασχόλησης.

Ένα αντίγραφο της πολιτικής για την ισότητα των φύλων είναι διαθέσιμο και εύκολα προσβάσιμο σε όλα τα μέλη του προσωπικού της εταιρείας.

Για την ΑΓΡΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Χρήστος Μπιτσάνης

Μιχάλης Κοράκης

Καλλιθέα, 05/09/2023

Skip to content