Scroll Top
ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ
Ανάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών
(AGRO 2.1 & 2.2, GLOBALGAP)
Aνάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων (ISO 9001, ISO 22000 /HACCP, IFS, BRC, FSSC)
Aνάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας (ISO 22005) και περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO 14001)
Υλοποίηση και διαχείριση Επιχειρησιακών Σχεδίων
Ομάδων / Οργανώσεων Παραγωγών
Εκπαιδεύσεις παραγωγών
Βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία
Επιθεωρήσεις τρίτου μέρους
Μελέτες
ΠΟΠ/ΠΓΕ
AGRO 2.1 & 2.2, GLOBALGAP
Ανάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Καλλιεργειών

Το πρότυπο AGRO 2-1 & 2-2 αφορά στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Καλλιεργειών και εφαρμόζεται σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 & 2-2 είναι η κάλυψη των απαιτήσεων της αναθεωρημένης Κατευθυντήριας Οδηγίας (AGRO 2 Guideline, 2η Έκδοση – 29.07.2009).


Το πρότυπο AGRO 2-1 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που μπορούν να επιθεωρηθούν αντικειμενικά, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Μπορεί να εφαρμοσθεί σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση ανεξάρτητα από το είδος της παραγωγικής της κατεύθυνσης.


Το πρότυπο AGRO 2-2 καθορίζει τις τεχνικές και νομικές απαιτήσεις προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνεται μια γεωργική εκμετάλλευση ώστε να αποδεικνύεται η ικανότητα της να εφαρμόζει ένα σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.


Το GLOBALGAP είναι πρωτόκολλο παραγωγής που βασίζεται στις Αρχές Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (G.A.P) και προέρχεται από μια πρωτοβουλία των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αλυσίδων supermarkets. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP εφαρμόζεται κυρίως σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις που παράγουν και τυποποιούν φρούτα και λαχανικά. Το πρωτόκολλο GLOBALGAP μπορεί να εφαρμοσθεί είτε σε μεμονωμένους παραγωγούς (Option 1) ή σε ομάδα παραγωγών (Option 2) στους παρακάτω τομείς γεωργικής δραστηριότητας:

  • Φυτική παραγωγή (φρούτα & λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη & λουλούδια, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, καφέ, τσάι),
  • Φυτώρια πολλαπλασιαστικού υλικού,
  • Ζωική παραγωγή (γαλακτομικά, βοοειδή, πρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία), ιχθυοκαλλιέργεια.
ISO 9001, ISO 22000 / HACCP, IFS, BRC, FSSC
Aνάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ποιότητας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Το ISO 9001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο για την ποιότητα, με την εφαρμογή του οποίου αξιολογείται η ικανότητα της επιχείρησης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των πελατών της, τις κανονιστικές απαιτήσεις, καθώς και τις προδιαγραφές που η ίδια έχει θέσει.


Το ISO 22000:2018 είναι ένα διεθνές πρότυπο που ορίζει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης της υγιεινής & ασφάλειας τροφίμων προκειμένου οι οργανισμοί της αλυσίδας τροφίμων, ανεξαρτήτως μεγέθους και πολυπλοκότητας, να αποδείξουν την ικανότητα τους στον έλεγχο των κινδύνων και να διασφαλίζεται η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή.


Το IFS (International Food Standard) είναι ένα πρότυπο, το οποίο συνδυάζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001 και τις αρχές του HACCP, με έμφαση στον έλεγχο των φυσικών κινδύνων, που απορρέουν από τα υλικά συσκευασίας και τη διαχείριση των τροφίμων.


Το BRC (British Retail Consortium) είναι πρότυπο για την Ασφάλεια & Ποιότητα των Τροφίμων, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τον Βρετανικό Οργανισμό Λιανεμπορίου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες supermarkets. Η πιστοποίηση με βάση το Πρότυπο BRC αποτελεί σήμερα απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιχειρήσεις τροφίμων που επιθυμούν να εξάγουν τα προϊόντα τους στις αγορές του εξωτερικού.


Το FSSC είναι πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων επικεντρωμένο στη βιομηχανία παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και αποτελεί συνδυασμό του ISO 22000:2018 και του PAS 220:2008.

ISO 22005 & ISO 14001
Aνάπτυξη & εφαρμογή Συστημάτων Ιχνηλασιμότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης

Το ISO 22005:2007 είναι ένα διεθνές πρότυπο στο οποίο περιγράφονται οι αρχές και απαιτήσεις για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός συστήματος ιχνηλασιμότητας σε επιχειρήσεις τροφίμων και ζωοτροφών.


Το ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο με την εφαρμογή του οποίου επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας επιχείρησης, θεσπίζοντας περιβαλλοντική πολιτική και θέτοντας μετρήσιμους στόχους για τον περιορισμό των επιπτώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές της διαδικασίες σε ετήσια βάση.

Εκπαιδεύσεις παραγωγών

Πραγματοποιούνται σεμινάρια παραγωγών από τα έμπειρα στελέχη της εταιρείας μας και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες μας, που μεταφέροντας την κατάλληλη τεχνογνωσία, καλύπτουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την παραγωγή υγιεινών και ασφαλών προϊόντων κατάλληλων για την αγορά.

Βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία

Παρέχονται ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στα πλαίσια του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014-2020 (υποβολή αίτησης στήριξης, ετήσιες αιτήσεις πληρωμών, αρχεία γεωργικής εκμετάλλευσης κ.α.)

Επιθεωρήσεις τρίτου μέρους

Διενεργούνται αξιολογήσεις/επιθεωρήσεις τρίτου μέρους, οι οποίες έχουν σαν στόχο την εξέταση του βαθμού συμμόρφωσης προμηθευτών των πελατών μας  στις προδιαγραφές διαφόρων προτύπων και κανονισμών.

Υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος

Με τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από μια επιχείρηση το ποσοστό συμμετοχής της στη ρύπανση του περιβάλλοντος. Στόχος της εταιρείας μας είναι η εφαρμογή φιλικότερων πρακτικών προς το περιβάλλον, η μείωση του περιττού κόστους αλλά και η δημιουργία κλιματικά ουδέτερων προϊόντων.

Υλοποίηση και διαχείριση Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών

Τα στελέχη της εταιρείας μας διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων Ομάδων/Οργανώσεων Παραγωγών. Τα επιχειρησιακά προγράμματα έχουν διάρκεια από 3 έως 5 έτη και περιλαμβάνουν δράσεις προώθησης, πιστοποίησης, περιβαλλοντικές δράσεις, προγραμματισμού της παραγωγής, πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων κ.α.

Μελέτες ΠΟΠ / ΠΓΕ

Εκπονούνται μελέτες για την αναγνώριση προϊόντων ως Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης. 

Δημιουργία ψηφιακών εργαλείων & εφαρμογών ευφυούς γεωργίας

Παρέχουμε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείρισης των γεωργικών δραστηριοτήτων, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες με το συνδυασμό επιστημονικής έρευνας και γνώσης, δεδομένων και πρακτικής εμπειρίας, με σκοπό την υποστήριξη των παραγωγών στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση της παραγωγής τους. Με τη συνεργασία εξειδικευμένων συνεργατών αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε καινοτόμα διαδικτυακά λογισμικά συστήματα προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις στην παρακολούθηση και τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Υπηρεσίες marketing και προώθησης αγροδιατροφικών προϊόντων

Παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένο marketing plan (ανάλυση SWOT, εύρεση καναλιών διανομής, έρευνα αγοράς) με σκοπό την προώθηση των αγροτικών προϊόντων τους τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή αγορά.

Σχεδιασμός ιστοσελίδας και εταιρικής ταυτότητας

Με γνώμονα το όφελος του πελάτη σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα του και διαμορφώνουμε την εταιρική του ταυτότητα σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Skip to content